Regler

Det nedskrevne regelsæt

Det her nedenskrevne regelsæt er en vejledning til deltagerne for at arrangørerne undgår de fleste spørgsmål. Det er ikke tænkt til at være fuldt dækkende, de fleste regler er defineret ud fra hvad der er kutyme i især arrangørernes, men også andre arrangørers arrangementer af tilsvarende karakter. Det er altid arrangøren der står med det afgørende ord i tilfælde af meningsforskelle. På dette punkt adskiller HOTCUP sig ikke fra andre arrangementer, der er udbudt af frivillige. Hotcup arrangeres i et samarbejde mellem Stimorol MTB, og Gribskov MTB, som skiftes til at lægge ruterne i de Nordsjællandske skove.

Det nedskrevne regelsæt er et levende dokument, det må forventes at præcisere et stigende antal forhold som tiden skrider frem.

Deltagelse i HOTCUP

Alle kan deltage. Dog forbeholder arrangøren sig ret til at nægte enkelte tilmeldte retten til deltagelse uden begrundelse. Skulle det undtagelsesvis ske at en deltager bliver afvist, vil et eventuelt deltagergebyr blive tilbagebetalt. Besluttes en udelukkelse undervejs i cup'en, tilbagebetales et beløb svarende til prisen for de resterende afdelinger. Reglen er desværre nødvendig for at beskytte deltagere, arrangører og arrangement.

Der er ikke krav til DCU licens eller medlemsskab af en klub. Deltagerantallet til den samlede Cup er begrænset til 350 tilmeldte. Derudover vil et antal pladser blive stillet til rådighed for sponsorer og arrangører. 

Tilmelding

Al Cup tilmelding skal ske gennem vores tidstager, se links ovenfor. Al økonomi er et mellemværende mellem tidtager og deltager.

Vi har har valgt at begrænse deltagerantallet i den samlede cup til 350 ryttere (+ sponsorer), for at undgå det værste kaos i sporet. Det er muligt at eftertilmelde sig på dagen, til enkelt afdelinger, på selve stævnepladsen (+ 50 kr.). Se deadlines under fanen tilmeldinger.

Udover deltagergebyret opkræves der et tilmeldingsgebyr fra vores tidstager.

Nummerplader

Nummerpladerne er fortrykt med årstal. Bemærk at nummerplader fra tidligere år ikke kan anvendes.

Nummerpladen er personlig og må ikke udlånes!

Udlån af nummerplader medfører en hel række af ulemper for arrangør og for deltagere. Det ødelægger arrangørerens og tidtagningsfirmaets troværdighed. Det giver forsinkelser i resultatberegning og afvikling af løbet. Det forstyrrer de øvrige deltageres løb. Det sår tvivl om lodtrækningen foregår korrekt og meget mere. Derfor gives der INGEN dispensation for denne regel, uanset hvem du er og hvor harmløst du må mene at det er. Udlån af nummerplader vil derfor medføre at den pågældende nummerplade slettes fra Hotcup uden varsel. Deltagergebyret tilbagebetales ikke i dette tilfælde.

Videresalg af pladser

Det er tilladt at sælge sit startnr.
Deltagere handler indbyrdes
Videresalg kræver omregistrering - Det er gratis og sker via Sportstiming.

Muligheden for videresalg af startnr. til den samlede Cup, ophører 1 uge før 1. afdeling, herefter er det ikke muligt at videresælge og omregistrere sin deltagelse.

Køretid

Om onsdagen køres 80 minutter plus resten af omgangen. Om lørdagen og køres 2 timer plus resten af omgangen. Men du bestemmer i princippet selv hvor langt du vil køre - dog ikke længere end de angivne køretider, + den omgang du nåede at køre ud på inden der blev lukket ned for flere omgange.

Arrangøren kan ændre køretiden. Er den ændret inden starten vil ændringen blive annonceret ved starten. Bliver køretiden ændret under løbet vil ændringen blive kommunikeret i tidtagningsområdet.

Obligatorisk udstyr

Du skal køre med hjelm, og nummerplade for at kunne deltage (Tidstagnings chip sidder i nummerpladen).
Du skal derudover medbringe en cykel hele vejen rundt.

Du må gerne løbe med cyklen og du må køre på en MTB med en hjulstørrelse op til 29".

Gravelbikes, e-bikes og tilsvarende cykler med hjælpe motor er ikke tilladt.

Det er et krav fra skoven at der køres med nummerplade, så deltagerne nemt kan identificeres. Nummerpladen udleveres 1. gang du deltager og indeholder desuden din personlige tidstagnings chip, som registreres hver gang du kører over målstregen.

Vi anbefaler på det kraftigste brug af cykelbriller, for din egen sikkerheds skyld.

Klasser og resultater

Resultater opgøres i følgende klasser: Ungdom M/K, Dame 16-39, Dame 40+, Herre 16-39, Herre 40-49, Herre 50-59, Herre 60+. Placeringspræmier gemmes ikke, man skal på skamlen for at modtage dem.

For alle klasser er det fødselsåret, der er afgørende. Bemærk at det ikke længere er alderen på finaledagen, der afgør klassen.

Cupresultat og Pointsystem

Udover afdelingensresultaterne opgøres det samlede cupresultat - Der fratrækkes resultatet fra den dårligste afdeling.

Pointsystemet i HOTCUP er lineært, det vil sige at nummer 1 får 1 point, nummer 2 får 2 point o. s. v.

Ikke mødt tildeles 1 point mere end den dårligste på dagen.

Ved pointlighed er det placeringen i finalen, der tæller.

Starter

Der startes i startboxe. Deltagerne indplaceres i 10 startboxe ud fra deres bedste relative placering i HOTCUP. Lister med deltagere opdelt i startboxe offentliggøres på www.hotcup.dk.

Til første afd. kan man stille sig ift. vurderingen af egne evner, eller måske tidligere deltagelse i HotCup - Vær realistisk om din formåe evne,  der kommer som regel ikke noget positivt ud af at overvurdere sine egne evner.

En deltager er ikke startet / registreret i løbet før deltageren har passeret den elektroniske tidstagning ved at gennemføre en omgang. En deltager som ikke har startet vil ikke kunne deltage i lodtrækningspræmierne. så deltageren anbefales som minimum at trække over målstregen for at blive registreret som startet og dermed undgå "ikke mødt" straffen = dårligste deltager + 1 og for at deltage i lodtrækningen.

Ansvar

Deltagelse i HOTCUP (såvel som i alle andre MTB løb) sker på eget ansvar. Giv den gas, men kør ikke over evne og vis hensyn under overhalinger. Arrangøren fraskriver sig ethvert ansvar.

Arrangøren gør sig umage for at kommunikere korrekt og tilstrækkeligt, men fraskriver sig ethvert ansvar for urigtige informationer (og følgerne heraf), uanset om disse er bragt skriftligt eller mundtligt. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, informationer på hjemmesiden.

Er noget kommunikeret utilstrækkeligt, påhviler det deltageren at søge den korrekte information hos arrangøreren.

Hensyn

Der skal under alle forhold vises hensyn til skovens øvrige brugere. Vi har fået lov til at benytte skoven til cykelløb, men vi har på ingen måde eneret på skoven. Det er af afgørende betydning for vores fortsatte mulighed for at få tilladelse til at benytte skoven, at de øvrige brugere ALDRIG føler sig forulempet af os. Kør så langt fra de gående som muligt og slæk på kæden, hvis du møder hunde eller heste. Vi har alle oplevet tilfælde, hvor vi selv føler os dårligt behandlet af andre, men den eneste gode reaktion er: Undskyld! Lad være med at gå i diskussion, det kommer der aldrig noget godt ud af. Bliver du forulempet, så bør du i stedet henvende dig til arrangørerne.

Der skal også vises hensyn til konkurrenterne, primært ved overhalinger. Skal du forbi, så råb "Bagfra" efterfulgt af "venstre om" eller "højre om" og lad den forankørende vurdere, hvonår det er muligt at give plads. Undlad at presse en forankørende rytter ud i manøvrer der ødelægger deres løb, og vis overskud når du skal overhale - Det er god stil !!

Tvivlstilfælde/protester

Tvivlstilfælde afgøres af HOTCUP arrangørerne. Protester mod løbet eller mod andre deltagere, skal ske straks efter måltagning eller senest før præmieoverrækkelsen. Kun arrangører og deltagere kan indgive protest.

Hovedpræmien i lodtrækningen

Det er kun muligt at vinde hovedpræmien i lodtrækningen 1 gang pr. sæson. Skulle den samme person blive udtrukket til hovedpræmien ved 2 afdelinger i samme sæson, går præmien videre til den næste person på lodtrækningslisten.

For ikke at skabe tvivl om at lodtrækningen går ærligt til, er det ikke muligt for de 10 personer i inderkredsen af arrangørgruppen at vinde hovedpræmien. Alle arrangører er tilmeldt og kan således blive udtrukket i lodtrækningen, hvis de på lige fod med de øvrige deltagere, har gennemført minimum 1 omgang, og passeret tidstagningsudstyret. Inderkredsen vil pænt lade hovedpræmien gå videre til næste deltager på lodtrækningslisten.

Der er som udgangspunkt ikke garanti på præmier, men vinderen af hovedpræmien kan få en kvittering af Hotcup som bevis på at præmien ikke er stjålet.

Lodtrækningen i øvrigt

Man deltager i lodtrækningen, hvis man har kørt minimum 1 omgang, og at målet er passeret senest 20 min. før målet lukkes.Det er en forudsætning, for at modtage præmier, at man er til stede ved udlodningen. Er man ikke til stede, går præmien videre til den næste person på listen. Eneste undtagelse er ruteindsamleres præmier, der gemmes til ruteindsamlerne er tilbage. Listen med vindere af lodtrækningspræmier, vælges udfra resultatlisten, blandt samtlige ryttere fra pågældende afd. i tilfældig rækkefølge, og generes af tidtagningsfirmaet. Præmierne udvælges af en af HotCup arrangør gruppens medlemmer, som ikke har adgang til at se rækkefølge og navn, på de personer computeren har valgt.

Bemærk at der ikke er garanti på præmier.

Startbokse

Indplaceringen i startboxe sker ud fra den relativt bedste pladsering, du har opnået i HOTCUP i indeværende år. Er du ved en afdeling blevet nummer 10 ud af 100 indgår du med scoren "10%". Denne score beholder du i hele HOTCUP, og det betyder at et dårligt resultat efterfølgende ikke medfører at du rykker væsentligt tilbage, altså med mindre at mange scorer en top 9% placering eller bedre. Er du forkert placeret, er du velkommen til at rykke til den startbox, hvor du hører til. Tilsvarende er det ok at rykke sammen i samme startbox, hvis man konkurrerer mod hinanden, så længe det ikke indebærer at rykke frem til en "hurtigere" startboks. Box 1 og 2, er reserveret til Cuppens 100 hurtigste ryttere. Husk at der også er andre at tage hensyn til.

Force Majeure

I tilfælde af at vejret eller andre forhold, der er ude af vores hænder, umuliggør afholdelsen af en eller flere afdelinger, forbeholder vi os ret til at foretage de nødvendige ændringer til formen af Hotcup eller til afholdelsesdatoerne, herunder  som yderste konsekvens at reducere antallet af afdelinger.

 

 

 

Tilbage